Direct Contact

Algemeen telefoonnummer: 

023 584 62 29


Mailadres:

info@hmvanhaaster.nl


Bezoekadres:

Bartenweg 5, 2182 BV Hillegom


Twitter   LinkeIn   Facebook


VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. Alle offerten zijn geheel vrijblijvend. Verkoper is eerst aan enig offerte gebonden, nadat de ontvangen opdracht schriftelijk is bevestigd.


2. Alle door verkoper vermelde prijzen zijn netto af schuur, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval van algemene en onvoorziene

omstandigheden is verkoper gerechtigd de prijzen daaraan aan te passen.


3. Alle prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en Heffingen van Overheids- en Semi-Overheidswege opgelegd, alsmede kwekers- en andere rechten.
Ingeval van verkoop van soorten, welke zijn onderworpen aan kwekers- en andere rechten, is koper gebonden aan de daarmede verband

houdende verplichtingen,opgelegd door licentie- en andere rechtenhouders. Koopovereenkomsten terzake van deze soorten, komen uitsluitend tot stand onder de

ontbindende voorwaarden van sluiten van een licentie- of dergelijke overeenkomst.


4. Vanaf het moment van koop en verkoop is koper gerechtigd de te leveren partij voor afzending te bezichtigen. De overeengekomen levertijden gelden

onder het voorbehoud dat de te leveren partij voorradig is. Overschrijding van deze termijn levert koper geen grond op voor ontbinding der

koopovereenkomst en/of schadevergoeding. Importgoederen worden verkocht onder het voorbehoud van tijdige en voldoende aanvoer.

Als maat engewicht bij de te behandelen en/of behandelde bloembollen, knollen en/of uitgangsmaterialen zoals stekken, planten en plantendelen etc. geldt de maat

en gewicht bij aanvang der behandeling.


5. Voor soortechtheid wordt volledig ingestaan. Alle leveringen hebben plaats af schuur, tenzij anders wordt overeengekomen. Verzending heeft plaats

voor risico van de koper. Wanneer koper aan verkoper geen bepaalde aanwijzingen geeft, kiest verkoper naar beste weten de route en het middel van

vervoer, zonder in dit opzicht tot enige aansprakelijkheid gehouden te zijn. Emballage wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.


6. Bij het afsluiten van de bestelling wordt verondersteld dat de oogst van het verkochte product normaal is. Valt de oogst door vorst, wateroverlast of

andere onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk uit, dan heeft deverkoper het recht naar eigen goeddunken deze bestelling aan deze

omstandigheden aan te passen en minder of in het uiterste geval geheel niet te leveren.


7. Verkoper geeft geen garantie met betrekking tot broeiresultaat van de geleverde goederen. Verkoper is niet verantwoordelijk

voor de behandeling enbewerking van het geleverde door de koper en voor diens grond. Indien zich tijdens het groeistadium een vermeend gebrek openbaart en koper van

mening is dat dit gebrek reeds ten tijde van de levering aanwezig was, dient koper het bewijs daarvan te leveren. Zie verder punt 9 en 10.


8. Alle door of namens verkoper gegeven teeltadviezen, plantschema's, sortimentenadviezen enz. worden naar beste weten verstrekt. Opvolging van deze

adviezen is geheel voor risico