Direct Contact

Algemeen telefoonnummer: 

023 584 62 29


Mailadres:

info@hmvanhaaster.nl


Bezoekadres:

Bartenweg 5, 2182 BV Hillegom


Twitter   LinkeIn   Facebook


VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. Alle offerten zijn geheel vrijblijvend. Verkoper is eerst aan enig offerte gebonden, nadat de ontvangen opdracht schriftelijk is bevestigd.


2. Alle door verkoper vermelde prijzen zijn netto af schuur, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval van algemene en onvoorziene

omstandigheden is verkoper gerechtigd de prijzen daaraan aan te passen.


3. Alle prijzen zijn exclusief Omzetbelasting en Heffingen van Overheids- en Semi-Overheidswege opgelegd, alsmede kwekers- en andere rechten.
Ingeval van verkoop van soorten, welke zijn onderworpen aan kwekers- en andere rechten, is koper gebonden aan de daarmede verband

houdende verplichtingen,opgelegd door licentie- en andere rechtenhouders. Koopovereenkomsten terzake van deze soorten, komen uitsluitend tot stand onder de

ontbindende voorwaarden van sluiten van een licentie- of dergelijke overeenkomst.


4. Vanaf het moment van koop en verkoop is koper gerechtigd de te leveren partij voor afzending te bezichtigen. De overeengekomen levertijden gelden

onder het voorbehoud dat de te leveren partij voorradig is. Overschrijding van deze termijn levert koper geen grond op voor ontbinding der

koopovereenkomst en/of schadevergoeding. Importgoederen worden verkocht onder het voorbehoud van tijdige en voldoende aanvoer.

Als maat engewicht bij de te behandelen en/of behandelde bloembollen, knollen en/of uitgangsmaterialen zoals stekken, planten en plantendelen etc. geldt de maat

en gewicht bij aanvang der behandeling.


5. Voor soortechtheid wordt volledig ingestaan. Alle leveringen hebben plaats af schuur, tenzij anders wordt overeengekomen. Verzending heeft plaats

voor risico van de koper. Wanneer koper aan verkoper geen bepaalde aanwijzingen geeft, kiest verkoper naar beste weten de route en het middel van

vervoer, zonder in dit opzicht tot enige aansprakelijkheid gehouden te zijn. Emballage wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.


6. Bij het afsluiten van de bestelling wordt verondersteld dat de oogst van het verkochte product normaal is. Valt de oogst door vorst, wateroverlast of

andere onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk uit, dan heeft deverkoper het recht naar eigen goeddunken deze bestelling aan deze

omstandigheden aan te passen en minder of in het uiterste geval geheel niet te leveren.


7. Verkoper geeft geen garantie met betrekking tot broeiresultaat van de geleverde goederen. Verkoper is niet verantwoordelijk

voor de behandeling enbewerking van het geleverde door de koper en voor diens grond. Indien zich tijdens het groeistadium een vermeend gebrek openbaart en koper van

mening is dat dit gebrek reeds ten tijde van de levering aanwezig was, dient koper het bewijs daarvan te leveren. Zie verder punt 9 en 10.


8. Alle door of namens verkoper gegeven teeltadviezen, plantschema's, sortimentenadviezen enz. worden naar beste weten verstrekt. Opvolging van deze

adviezen is geheel voor risico van de geadviseerde. De koper draagt voor de juistheid van deze gegeven adviezen geen enkele aansprakelijkheid.


9. Reclames moeten schriftelijk binnen acht dagen na levering worden ingediend aan het administratieadres van verkoper of onmiddellijk op het moment

dat een vermeend gebrek zich in het groeistadium openbaart. Indien verkoper het noodzakelijk acht een vertegenwoordiger c.q. deskundige aan te

wijzen, is koper verplicht de vertegenwoordiger c.q. deskundige toe te staan in zijn aanwezigheid monsters van de betreffende partij te trekken. Indien

koper hieraan zijn medewerking niet verleend, dan vervallen onvoorwaardelijk alle aanspraken op eventuele reclames. Koper ontvangt van de

vertegenwoordiger c.q. deskundige een door deze verzegeld monster voor eventuelecontra-expertise.


10. Door koper kan verkoper nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die netto-factuurwaarde van de geleverde goederen te boven gaat, of voor

het gedeelte van de netto-factuurwaarde met betrekking waartoe de vordering tot schadevergoeding direct of indirect in verband staat. Koper vrijwaart

verkoper voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden.
 

11. Ofschoon de levertijden zoveel mogelijk in acht worden genomen, is verkoper niet aansprakelijk in geval van overschrijding

daarvan, voorzover deze als redelijk kan worden beschouwd. Wanneer door overmacht goederen niet kunnen worden geleverd, is verkoper gerechtigd om alle of
enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, of de overeenkomst voor zover deze nog niet was uitgevoerd, te annuleren.
Als overmacht zal ondermeer gelden: oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van

personeel, bedrijfsstoring of inkrimping van de productie, teeltmislukking, niet binnengekomen import, storende wettelijke bepalingen of andere

bepalingen van Overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden, zonder dat verkoper invloed van e.e.a. zal hebben aan te tonen.


12. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door koper van bestelling is deze terstond 25% van de brutoverkoopwaarde der goederen als schadevergoeding

verschuldigd. Het bedrag van de schade vergoeding dient binnen een door verkoper te bepalen termijn op door verkoper verlangde

wijze voldaan te worden. In het geval dat de betreffende goederen door genoemde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs
verkoopbaar blijken te zijn, is koper bovendien aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere schade.
 

13. Vanaf het moment dat de orderbevestiging door verkoper heeft plaatsgevonden, kan verkoper koper verplichten op eerste verzoek, binnen een door

verkoper te stellen termijn, zekerheid ter waarde van de te leveren goederen te stellen voor richtige nakoming van de uit de overeenkomst voorvloeiende

verplichtingen, bij gebreke waarvan de koopovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door verkoper geheel of gedeeltelijk

kan worden ontbonden. onverminderd verkoper's overige rechten.. Alle door verkoper geleverde goederen blijven eigendom van verkoper, totdat

volledige betaling van de desbetreffende goederen en de eventueel daarop vallende kosten heeft plaatsgevonden.
 

14. Betaling dient te geschieden binnen zestig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn

wordt 1 ½% rente per maand of deel van de maand berekend. Bij te late betaling zullen alle kosten op de incasso vallende, zowel bij gerechtelijke, al de

buitengerechtigde, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de te vorderen bedragen.
 

15. Bij betaling kan door koper jegens verkoper geen beroep op compensatie worden gedaan. Bij niet-nakoming van de uit deze overeenkomst voor koper

voortvloeiende verplichtingen, kan de met koper gesloten overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door verkoper als ontbonden beschouwd worden.

16. Het staat verkoper vrij zijn rechten krachtens deze verkoop- en leveringsvoorwaarden al of niet uit te oefenen, zonder dat als incidentele niet-toepassing

van enig recht voor de wederpartij een grond kan opleveren ook te zijnen aanzien eenzelfde gedrag van verkoper te vorderen.
 

17. Op een afwijking van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kan slechts een beroep gedaan worden indien deze uitdrukkelijk door koper is

bevestigd. Koper verklaart zich accoord met de bepalingen betreffende het niet-vermeerderen en niet verkopen van de met R gemerkte variëteiten

volgens verkoper's contractsysteem.
 

18. De incassering van openstaande vorderingen zal door de verkoper uit handen worden gegeven aan het Centraal incassobureau Nederland van de Bond

van Bloembollenhandelaren, welk bureau door verkoper wordt gemachtigd hem in en buiten rechten te vertegenwoordigen.
 

19. Mondelinge afspraken zijn ongeldig tenzij schriftelijke bevestiging binnen acht dagen.
 

20. Indien één van deze voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, dan wordt daarmee de rechtsgeldigheid van de andere voorwaarden

niet aangetast. In dat geval wordt de voorwaarde vervangen door een regeling die in overeenstemming is met het zakelijk doel van de voorwaarde.


21. Tot de kennisneming van alle geschillen waartoe de overeenkomst tussen partijen aanleiding mocht geven, zijnde een geschil

reeds sprake als een van de partijen zulks oordeelt is uitsluitend bevoegd de Arrondissement 's Gravenhage bevoegde rechter.
 

22. De koper verklaart zich door bestelling met bovengenoemde voorwaarden accoord